Spinoza’s Ethics 2.0

1P24

Propositio

Rerum a Deo productarum essentia non involvit existentiam.

Voorstelling

Vierentwintigste Voorstelling.--De wezentheit der dingen, die van God voortgebracht zijn, sluit geen wezentlijkheit in.

Prop.

The essence of things produced by God does not involve existence.

Ancestors of Proposition

No explicitly cited ancestors.

Descendants of Proposition

No explicitly cited descendants.

Demonstratio

Patet ex definitione 1. Id enim cujus natura (in se scilicet considerata) involvit existentiam, causa est sui et ex sola suæ naturæ necessitate existit.

Betoging

Dit blijkt uit d' eerste Bepaling. Want het geen, welks natuur (te weten in zich aangemerkt) wezentlijkheit insluit, is oorzaak van zich zelf; en is alleenlijk uit kracht van zijn eige natuur wezentlijk.

Proof.

This proposition is evident from Def. i. For that of which the nature (considered in itself) involves existence is self--caused, and exists by the sole necessity of its own nature.

Ancestors of Demonstration
Descendants of Demonstration

No explicitly cited descendants.

Corollarium

Hinc sequitur Deum non tantum esse causam ut res incipiant existere sed etiam ut in existendo perseverent sive (ut termino scholastico utar) Deum esse causam essendi rerum. Nam sive res existant sive non existant, quotiescunque ad earum essentiam attendimus, eandem nec existentiam nec durationem involvere comperimus adeoque earum essentia neque suæ existentiæ neque suæ durationis potest esse causa sed tantum Deus ad cujus solam naturam pertinet existere (per corollarium I propositionis 14).

Toegift

Hier uit volgt dat God niet alleenlijk oorzaak is, van dat de dingen beginnen wezentlijk te zijn, maar ook van dat zy volharden wezentlijk te wezen: want het zy de voort gebrachte dingen wezentlijk zijn, ofniet, wy bevinden, zo dikwils als wy op hun wezentheit merken, dat deze wezentheit noch wezentlijkheit, noch during insluit. En dieshalven kan hun during wezentheit geen oorzaak van hun wezentlijkheit, noch van hun during wezen; gelijk ook niets anders, behalven God, tot welks natuur alleen (volgens d' eerste Toegift van de veertiende Voorstelling) behoort wezentlijk te zijn.

Coroll.

Hence it follows that God is not only the cause of things coming into existence, but also of their continuing in existence, that is, in scholastic phraseology, God is cause of the being of things (essendi rerum). For whether things exist, or do not exist, whenever we contemplate their essence, we see that it involves neither existence nor duration; consequently, it cannot be the cause of either the one or the other. God must be the sole cause, inasmuch as to him alone does existence appertain. (Prop. xiv. Coroll. i.) Q.E.D.

Ancestors of Corollary
Descendants of Corollary