Spinoza’s Ethics 2.0

2P5

Propositio

Esse formale idearum Deum quatenus tantum ut res cogitans consideratur, pro causa agnoscit et non quatenus alio attributo explicatur. Hoc est tam Dei attributorum quam rerum singularium ideæ non ipsa ideata sive res perceptas pro causa efficiente agnoscunt sed ipsum Deum quatenus est res cogitans.

Voorstelling

God, voor zo veel hy alleenlijk als een denkende zaak aangemerkt word, is oorzaak van 't vormelijk wezen der denkbeelden; maar niet voor zo veel hy door een andere toeeigening uitgedrukt en verklaart word: dat is, God alleen voor zo veel hy een denkende zaak is, en niet de voorwerpen der denkbeelden, zijn de werkende oorzaak van alle--denkbeelden, zo wel die Gods toeëigeningen, als die de bezondere dingen uitdrukken.

Prop.

The actual being of ideas owns God as its cause, only in so far as he is considered as a thinking thing, not in so far as he is unfolded in any other attribute; that is, the ideas both of the attributes of God and of particular things do not own as their efficient cause their objects (ideata) or the things perceived, but God himself in so far as he is a thinking thing.

Ancestors of Proposition

No explicitly cited ancestors.

Descendants of Proposition

No explicitly cited descendants.

Demonstratio

Patet quidem ex propositione 3 hujus. Ibi enim concludebamus Deum ideam suæ essentiæ et omnium quæ ex ea necessario sequuntur, formare posse ex hoc solo nempe quod Deus est res cogitans et non ex eo quod sit suæ ideæ objectum. Quare esse formale idearum Deum quatenus est res cogitans, pro causa agnoscit. Sed aliter hoc modo demonstratur. Esse formale idearum modus est cogitandi (ut per se notum) hoc est (per corollarium propositionis 25 partis I) modus qui Dei naturam quatenus est res cogitans, certo modo exprimit adeoque (per propositionem 10 partis I) nullius alterius attributi Dei conceptum involvit et consequenter (per axioma 4 partis I) nullius alterius attributi nisi cogitationis est effectus adeoque esse formale idearum Deum quatenus tantum ut res cogitans consideratur &c. Q.E.D.

Betoging

Dit blijkt klarelijk uit de darde Voorstelling van dit deel. Want daar hebben wy besloten, dat God het denkbeelt van zijn wezentheit, en van alle de dingen, die daar uit nootzakelijk volgen, kan vormen, te weten hier uit alleen, dat God een denkende zaak is, en niet hier uit, dat hy 't voorwerp van zijn denkbeelt is. God dan, voor zo veel hy een denkende zaak is, is oorzaak van 't vormelijk wezen der denkbeelden. Doch dit kan ook anders, en op deze volgende wijze betoogt worden.--Het vormelijk wezen der denkbeelden is een wijze van denken, gelijk door zich bekent is: dat is (volgens de Toegift van de vijfëntwintigste Voorstelling in 't eerste deel) een wijze, die Gods natuur, voor zo veel hy een denkende zaak is, op zekere wijze uitdrukt, en sluit dieshalven (volgens de tiende Voorstelling van 't eerste deel) niet de bevatting van enige andere van Gods toeëigeningen in, en is by gevolg (volgens de vierde Kundigheit in 't eerste deel) geen gewrocht van enige andere toeëigening, dan van de denking: in voegen dat God, voor zo veel hy alleenlijk als een denkende zaak aangemerkt word, d'oorzaak van 't vormelijk wezen der denkbeelden is, enz. gelijk te betogen stond.

Proof.

This proposition is evident from Prop. iii. of this Part. We there drew the conclusion, that God can form the idea of his essence, and of all things which follow necessarily therefrom, solely because he is a thinking thing, and not because he is the object of his own idea. Wherefore the actual being of ideas owns for cause God, in so far as he is a thinking thing. It may be differently proved as follows: the actual being of ideas is (obviously) a mode of thought, that is (Part i., Prop. xxv., Coroll.) a mode which expresses in a certain manner the nature of God, in so far as he is a thinking thing, and therefore (Part i., Prop. x.) involves the conception of no other attribute of God, and consequently (by Part i., Ax. iv.) is not the effect of any attribute save thought. Therefore the actual being of ideas owns God as its cause, in so far as he is considered as a thinking thing, &c. Q.E.D.

Ancestors of Demonstration
Descendants of Demonstration

No explicitly cited descendants.